Logo VoedingGezond

VoedingGezond

Een Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

afbeelding gezin in keuken

 

Algemene Voorwaarden VoedingGezond praktijken Opgesteld 01 juni 2011

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Praktijk VoedingGezond en al haar partners zijnde VoedingGezond Praktijken. Praktijk VoedingGezond, Einder Coolhoff 35 te Puth is de hoofdvestiging. Echter elke partner VoedingGezond Praktijk’ werkt geheel zelfstandig onder haar eigen verantwoordelijkhed. Onder “cliënt” wordt verstaan: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder “product” wordt verstaan: de producten welke eventueel verkocht worden door Praktijk VoedingGezond en haar partners en welke behoren bij het concept en VoedingGezond traject.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze cliëntcontracten, aanbiedingen/offertes, alle door ons aanvaardde offertes en/of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en adviezen verricht door, alsmede in de toekomst met Praktijk VoedingGezond aan te gane rechtsverhoudingen.

1.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Praktijk VoedingGezond slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of tussen de cliënt en Praktijk VoedingGezond, of een van haar partners, gesloten overeenkomst en/of kooptransactie waartoe deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Praktijk VoedingGezond zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen en/of aankopen door de cliënt gelden als onherroepelijk.

2.2 Een mondelinge toezegging door of met een partner van Praktijk VoedingGezond, bind Praktijk VoedingGezond pas nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, op basis van de bij Praktijk VoedingGezond bekende gegevens, verstrekt door de cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2.4 Het is de cliënt niet toegestaan de aangekochte producten aan professionele partijen en/of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte producten te handelen, behoudende wanneer hier schriftelijk voorafgaand afspraken zijn gemaakt.

Artikel 3 Gegevens / Opgave

3.1 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Praktijk VoedingGezond en/of een van haar partners verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/of specialist en/ of anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. Praktijk VoedingGezond en/of een van haar partners is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien de cliënt alle door Praktijk VoedingGezond of een van haar partners verlangde gegevens heeft verstrekt. De cliënt heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de eventuele producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is.

3.2 Alle door Praktijk VoedingGezond en/of een van haar partners gegeven adviezen en alle door Praktijk VoedingGezond en/ of een van haar partners verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door Praktijk VoedingGezond verstrekt als nietbindende informatie en zijn slechts aan te merken als Algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaatgarantie.

Artikel 4 : Prijzen/ verzendingen en verzendkosten

4.1 De door Praktijk VoedingGezond opgegeven prijzen zijn bruto prijzen en luiden inclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Bij levering per post of anderszins worden voor vervoer, verzending en verpakking de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht bij de cliënt, met een minimum vergoeding aan verzendkosten van €2,50.

4.3 Verzending conform artikel 4.2 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is ontvangen door Praktijk VoedingGezond, tenzij anders overeengekomen.

4.4 Indien Praktijk VoedingGezond of een van haar partners het verzenden van de producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt. Praktijk VoedingGezond of de desbetreffende partner is alleen dan gehouden om het verzenden te verzekeren, indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van transport/ verzending, alsmede de wijze van verpakken van de producten, wordt door Praktijk VoedingGezond en/of de desbetreffende Partner bepaald.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging

5.1 Indien de cliënt het overeengekomen cliëntcontract tussentijds wilt ontbinden, om welke reden dan ook, is dat mogelijk. De cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de kosten. De cliënt dient het volledige bedrag of resterende bedrag alsnog te betalen, indien dit nog niet gebeurd is, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Indien Praktijk VoedingGezond of de desbetreffende partner zulks noodzakelijk acht in het belang van de cliënt, kan hij/zij het cliëntcontract tussentijds beëindigen. De cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de kosten. De cliënt dient het volledige bedrag of resterende alsnog te betalen, indien dit nog niet gebeurd is, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Garantie en reclame

6.1 Praktijk VoedingGezond staat in voor voor de deugdelijkheid van de samenstelling en de aard van de producten in overeenstemming met wat de cliënt redelijkerwijs mag verwachten.

6.2 indien er een schriftelijke garantie wordt verleend, geldt de garantieperiode met de ingang van de dag van levering.

6.3 Er wordt geen garantie verleend op het resultaat van het VoedingGezondtraject en de eventueel daarmee samenhangende producten.

6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van het door de cliënt niet in acht nemen van de adviezen, aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik of onoordeelkundig gebruik door de cliënt of door derden.

6.5 Indien de cliënt reclameert, is hij/ zij verplicht Praktijk VoedingGezond of haar desbetreffende partner in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.

6.6 Indien de bezwaren van de cliënt door Praktijk VoedingGezond gegrond worden bevonden, Heeft Praktijk VoedingGezond het recht om, hetzij de desbetreffende producten kosteloos te vervangen, hetzij een redelijke korting te verlenen, een en ander naar keuze van Praktijk VoedingGezond.

6.7 De cliënt is gehouden, na ontvangst van de producten, vast te stellen of de producten in orde zijn.

6.8. Eventuele reclameacties, zowel ten aanzien van de door Praktijk VoedingGezond of een van haar partners geleverde producten of diensten, als ten aanzien van factuurbedragen , dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk met bericht van ontvangst te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclameactie betrekking heeft.

Artikel 7 Betaling/ Annulering

7.1 Na ondertekening van het cliëntcontract en het daarmee samenhangende VoedingGezondtraject, almede de aankoop van producten, dient de betaling per bankoverschrijving te geschieden ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet schriftelijk dienen te worden overeengekomen in het cliëntcontract.

7.2 Het totaalbedrag van het cliëntcontract en het daarmee samenhangende VoedingGezondtraject, alsmede de eventuele aankoop van producten, is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig resultaat.

7.3 De genoemde betalingstermijnen in artikel 7.1 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de cliënt van rechtswege in gebreke is en het volledige bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden. Verrekening met (gepretendeerde) vorderingen van de cliënt op Praktijk VoedingGezond is uitgesloten.

7.4 Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de cliënt incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00. Indien Praktijk VoedingGezond aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.5 Praktijk VoedingGezond is bevoegd haar prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten dan wel te beëindigen indien de cliënt niet aan een of meer van zijn/ haar (betalings-) verplichtingen voldoet.

7.6 Bij niet tijdige annulering, annulering van een consult dient minimaal 24 uur vantevoren geannuleerd te worden, van een consult of dienst buiten het VoedingGezondtraject, zijn de kosten van dit consult of deze dienst volledig verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de door Praktijk VoedingGezond of een van haar partners geleverde dienst en/of geleverde producten gebrekkig is of tekort schiet, is de aansprakelijkheid van Praktijk VoedingGezond of de desbetreffende partner jegens de cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden, waarbij tevens wordt verwezen naar de “Garantie en reclame”.

8.2 Praktijk VoedingGezond en/of desbetreffende partner is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, persoonsschade, zaakschade, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers en/of partners) van Praktijk VoedingGezond'.

8.3 Iedere vordering tegen Praktijk VoedingGezond of een van haar partners, behalve indien deze door Praktijk VoedingGezond is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.4 In geval Praktijk VoedingGezond of een van haar partners in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in deze voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de cliënt de zaak heeft gekocht dan wel tot het bedrag dat door de cliënt is betaald.

8.5 In geval van een in kracht van gewijsde gedane gerechtelijke uitspraak waarin het bepaalde in onderhavig artikel als onredelijk bezwarend is aangemerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade en maximaal tot die bedragen waartegen Praktijk VoedingGezond of een van haar partners verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zou moeten zijn.

Artikel 9: slotbepalingen

9.1 De nietigheid of de vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Praktijk VoedingGezond, haar partners en de cliënt zijn gehouden bepalingen die nietig zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

9.2 Op alle overeenkomsten die door Praktijk VoedingGezond en haar partners worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) en ieder internationaal verdrag wat toeziet op de koop en verkoop van roerende zaken.

9.3 Op alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten tussen de cliënt en Praktijk VoedingGezond of een van haar partners is de Nederlandse rechter te Maastricht bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen.